Strona główna

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Przeciw przemocy w dzień i w nocy”

 1. Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w ramach realizacji projektu „Świadome dziecko-bezpieczniejsze dziecko” współfinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Konkurs skierowany jest do młodzieży z Gminy Nidzica w wieku 12-15 lat.

 4. Uczestnicy konkursu muszą posiadać zgodę rodzica lub innego opiekuna prawnegooświadczenia w karcie zgłoszenia podpisuje niepełnoletni uczestnik konkursu oraz jego rodzic/opiekun prawny.

 5. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje Gminę Nidzica.

 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 7. Tematyka konkursu dotyczy przeciwdziałania zjawisku przemocy oraz promocji prawidłowych postaw społecznych.

 8. Celem konkursu jest wypowiedzenie się młodzieży przeciwko agresji i przemocy.

 9. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.

 10. Wymagania techniczne:

  1. pliki o minimalnej wielkości 800x 600 pikseli,

  2. fotografie zapisane w którymś z formatów : JPG, TIF,BMP.

  3. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,

  4. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem autora (np: Kowalski_). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

 11. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej MOPS, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu.

 12. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz.12.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 5 w Nidzicy z dopiskiem: „Przeciw przemocy w dzień i w nocy”.

 13. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 14. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl.

 15. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

 16. Oceny prac dokona niezależna komisja konkursowa.

 17. Nagrodami w konkursie będzie zamieszczenie prac w przekładanym kalendarzu na przyszły rok w formacie A3 (jedna praca na jeden miesiąc)- prace w kalendarzu będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia, jego wiekiem oraz tytułem pracy. Każda z 12 nagrodzonych osób, których prace zostaną umieszczone w kalendarzu, otrzyma dodatkowo po dwa egzemplarze kalendarza. O uroczystym wręczeniu nagród Organizator powiadomi laureatów stosownie wcześnie telefonicznie.

 18. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną rozsławione w lokalnej prasie.

 19. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 20. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 625 29 14 u koordynatora projektu „Świadome dziecko-bezpieczniejsze dziecko ”.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Oświadczenie

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI

Zaprojektuj swoje życie wolne od używek”

 1. Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w ramach realizacji projektu „Świadome dziecko-bezpieczniejsze dziecko” współfinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Konkurs skierowany jest do młodzieży z Gminy Nidzica w wieku 12-15 lat.

 4. Uczestnicy konkursu muszą posiadać zgodę rodzica lub innego opiekuna prawnegooświadczenia w karcie zgłoszenia podpisuje niepełnoletni uczestnik konkursu oraz jego rodzic/opiekun prawny.

 5. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje Gminę Nidzica.

 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 7. Tematyka konkursu dotyczy promocji zdrowego stylu życia, wolnego od używek i przemocy.

 8. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do twórczego myślenia o zdrowym stylu życia, o życiu bez używek i przemocy.

 9. Uczestnik może zgłosić jedną pracę.

 10. Technika wykonania prac. Praca powinna być wykonana własnoręcznie, zgodnie z tematyką, estetycznie .

 11. Kryteria oceny:

- estetyka wykonania,

- twórczy charakter pracy,

- samodzielność w wykonaniu pracy,

- zgodność pracy z tematem.

 1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, wieku oraz placówki w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej MOPS, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.

 2. Karty zgłoszenia i PRACE należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz.12.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 5 w Nidzicy z dopiskiem: „Zaprojektuj swoje życie wolne od używek”.

 3. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.

 5. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

 6. Oceny prac dokona niezależna komisja konkursowa.

 7. Nagrodą w konkursie będzie wykorzystanie autorskiego projektu jako nadruk na koszulkach oraz 10 sztuk takich koszulek. O uroczystym wręczeniu nagród Organizator powiadomi laureata stosownie wcześnie telefonicznie.

 8. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 9. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 625 29 14 u koordynatora projektu „Świadome dziecko-bezpieczniejsze dziecko ”.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Oświadczenie

INFORMACJA
INSTYTUCJE  DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 –
Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 –
Tel. 89 625 02 00, 997 lub 112 z tel. komórkowych

Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15

Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47

Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – 800 165 320 - osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa  warmińsko – mazurskiego.
W przypadku osób bezdomych przebywających w pustostanach, osób starszych, samotnych które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nidzicy.

popz head1

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Podprogram 2018

Caritas Archidiecezji Warmińskiej po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Archidiecezji Warmińskiej pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez: ośrodki pomocy społecznej (OPS), organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne). Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kryterium kwalifikowalności: Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: od 01.10.2018 r. –1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) ,ogłaszane w czasie mszy świętej. Takich informacji będą udzielać również pracownicy OPS.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2018”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących   w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od m-ca października b.r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. 

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:   warsztaty kulinarne;  warsztaty o nie marnowaniu żywności; warsztaty dietetyczne;    
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

popz

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY
ogłasza IX edycję konkursu
o nadanie tytułu
„CZŁOWIEKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

 • aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących
  społeczeństwo ;
 • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 • przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi
  grupami społecznymi;
 • wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;
 • działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
  postępowania dla innych osób.

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.mops.nidzica.pl oraz w sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

Zgłoszenia można dostarczać do 31 października 2018 r. do godz. 15.00

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Sali Rycerskiej Zamku w Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego- 23 listopada br. o godz. 10.00.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

„Każdy ma coś, co może dać innym”
Barbara Bush

Regilamin konkursu
Zgoda na pryetwaryanie danzch osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Danuta Kamińska
Dyrektor
MOPS w Nidzicy