Witamy w serwisie nidzickiego MOPS
Wiedzieć znaczy być PDF Drukuj Email

Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.

Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji. Do dyspozycji beneficjentów oddajemy następujących specjalistów:

 • prawnika
 • specjalistę prawa pracy i bhp
 • doradcę ds. osób niepełnosprawnych
 • specjalistę pracy socjalnej.
Beneficjent korzystający z poradnictwa oświadcza, iż jest osobą niepełnosprawną bądź osobą z otoczenia osób niepełnosprawnych oraz zobowiązuje się do dokonania oceny otrzymanej informacji zwrotnej, pod kątem poziomu zadowolenia z treści, trafności i przydatności udzielonej porady w skali od 1 do 5, gdzie 1 to najniższy poziom satysfakcji a 5 najwyższy. Pytanie kierowane jest do wybranego przez beneficjenta specjalisty, a w przypadku trudności z zakwalifikowaniem problemu do konkretnej dziedziny pytanie należy skierować do koordynatora projektu, który zadba, aby informacji udzieliła kompetentna osoba. Odpowiedź zwrotną beneficjent otrzymuje w terminie 3 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień beneficjent uzyska poradę w ciągu 5 dni; o zastosowaniu wydłużonego terminu osoba zainteresowana zostanie każdorazowo powiadomiona.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług oferowanych w projekcie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej lub prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod nr 784 209 450.
 
Clip - Nagroda w konkursie Muzyka Przeciw Przemocy organizowamnym w ramach projektu "Stop Przemocy w Rodzinie III" PDF Drukuj Email
 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email

Karta Dużej Rodziny w Gminie Nidzica

Od 16 czerwca 2014r. w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do zniżek w komunikacji publicznej, dostępie do usług czy wstępie na wydarzenia kulturalne.

Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przyznana będzie bezpłatnie po okazaniu oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienie (dokumentów tożsamości, aktów urodzenia, zaświadczenia ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - dotyczy dzieci powyżej 18. roku życia, orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dziecka, postanowieniu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka).

W Nidzicy sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził z upoważnienia Burmistrza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica. Wniosek o wydanie Karty do pobrania w MOPS Nidzica lub na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina.

 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

 
Aktualności PDF Drukuj Email
logo640

KURSY ZAWODOWE W MOPS NIDZICA

Od stycznia br. trwa realizacja kolejnej edycji projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” . Uczestnikami projektu są osoby, które w ramach zaplanowanych działań biorą udział w szkoleniach i kursach zawodowych, a także objęte są wsparciem w formie asystenta rodziny. Łącznie jest to 50 osób.

W miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie integracyjne, którego celem było rozbudzenie w uczestnikach poczucia identyfikacji z projektem. Również w kwietniu odbyły się warsztaty: autoprezentacji, motywacyjny i zarządzania sobą w czasie i budżetem domowym, a także konsultacje z psychologiem i doradztwo zawodowe, w ramach którego do każdego z uczestników zostały dobrane stosowne działania, w tym kursy zawodowe.

Od miesiąca maja realizowane są kursy zawodowe takie jak: stolarz ( 1 osoba), murarz-tynkarz (1 osoba), szwaczka (3 osoby), opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (4 osoby), handlowiec – sprzedawca (2 osoby), spawacz metody TIG i MAG (1 osoba), kelner-barman (3 osoby), kucharz małej gastronomii ( 2 osoby), prawo jazdy kat. B
( 10 osób), operator koparko – ładowarki (4 osoby).

Projekt systemowy jest realizowany dla osób, które chcą zmienić swoje życie. Chętne są do podwyższania kwalifikacji zawodowych, nabywania nowych umiejętności społecznych.  Dla osób, które mają dzieci Ośrodek zapewnia opiekę nad maluchami w formie KLUBU NIANIA, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica.  W ramach tego zadania prowadzone są zajęcia pedagogiczne dla dzieci nie uczących się, do 7 roku życia. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia
w  oparciu o indywidualne  potrzeby rozwojowe dzieci.

Osoby uczestniczące w projekcie mają możliwość podejmowania prac społecznie użytecznych, których celem jest również aktywizacja zawodowa.

Dwanaście rodzin otrzymuje wsparcie w formie Asystenta Rodziny, który wspiera członków rodziny w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu 4 osoby kontynuują naukę w szkole. Obecnie 1 osoba kontynuuje  naukę w gimnazjum, 2 osoby w szkole policealnej oraz 1 osoba w szkole średniej. Od września
1 osoba będzie kontynuowała naukę w gimnazjum oraz 3 osoby w szkole średniej.

Do dyspozycji uczestników jest również psycholog, który udziela indywidualnych konsultacji terapeutycznych połączonych z TSR i mediacjami. We wrześniu, już po zakończonych kursach zawodowych zostaną przeprowadzone warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, których celem jest podwyższenie kompetencji wychowawczych.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013r. Dotacja na realizację projektu wynosi 341 541,85 zł, wkład własny 40 069,15 zł. Łączna wartość projektu: 381 611,00 zł.

10154021_10203543583381052_5342406325321791966_n10296835_10203543633422303_501118953964838827_n10348309_10203543678143421_1755348235351479213_n10367186_10203543677583407_3980624324551506783_n10367599_10203543678543431_8269682916606500962_n10389718_10203543541380002_7340916652148405183_n10402883_10203543632262274_5351017894687814117_nklub ni 2014klub niania 2014


MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że zbliża się ku końcowi kolejna edycja projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które chcą nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje. Realizacja projektu to warsztaty, kursy zawodowe ale również integracja społeczna uczestników.
Celem projektu jest  nabycie nowych kwalifikacji zawodowych  oraz nabycie nowych umiejętności pomagających w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym. Uczestnicy zintegrowali się ze sobą podczas spotkania  integracyjnego, którego celem było rozbudzenie
w nich poczucia identyfikacji z projektem, jak również podczas warsztatów i kursów zawodowych. Wszelkie działania związane z realizacją projektu są dostosowane do potrzeb osób w nim uczestniczących. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie psychologiczne i terapeutyczne w zależności od potrzeb.

Małoletnie dzieci uczestników korzystają z „klubu NIANIA”, który funkcjonuje
w siedzibie MOPS Nidzica. Dzieci spędzają czas w KLUBIE podczas, gdy ich rodzice biorą udział w warsztatach, kursach czy też korzystają z  porad specjalistów.

W ramach projektu zakończyły się kursy zawodowe, dzięki którym uczestnicy zdobyli nowe kwalifikacje ułatwiające powrót na rynek pracy. Jednak do prawidłowego funkcjonowania w życiu i na rynku pracy konieczne jest również nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, uświadomienie sobie siły, która tkwi w człowieku i daje możliwość do podejmowania nowych wyzwań. Projekt systemowy „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica”  zapewnia osobom w nim uczestniczącym wsparcie wieloaspektowe, pracę z całą rodziną w celu poprawy jej funkcjonowania.  Ponadto w ramach projektu cztery rodziny objęte są wsparciem asystenta rodziny, a cztery osoby kontynuują naukę w szkole.

Kolejna edycja projektu rozpocznie się w miesiącu styczniu 2014r.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” trwają warsztaty „szkoła dla rodziców”, których celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, zobrazowanie wychowania w świetle procesu, a nie przymusu czy obowiązku oraz pogłębienie świadomości i wiedzy na temat własnego stylu wychowania. W warsztatach bierze udział 30 osób. Ponadto informujemy, że zakończyły się kursy zawodowe tj.  „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs handlowiec – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób”, „kurs magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych z napędem silnikowym – 1 osoba”, „kurs kucharz małej gastronomii – 6 osób”, „kurs specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadr – 2 osoby”, „kurs lakiernika samochodowego – 1 osoba”, „kurs na opiekunkę dziecięcą – 1 osoba”, „kurs wizażu i stylizacji paznokci – 1 osoba”, „kurs na opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej - 3 osoby”, „kurs spawacza metodą TIG i MAG – 3 osoby”, „kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie – 2 osoby”, „kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 osoba”, „ kurs projektowania stron internetowych - 1 osoba”,  „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs ślusarza – 1 osoba”, „kurs na prawo jazdy kat. B – 6 osób, C -1 osoba, C+E – 1 osoba”.

 

 Każdy kurs zawodowy zakończył się egzaminem z wiedzy nabytej w czasie trwania kursu. Uczestnicy warsztatów mający pod opieką małoletnie dzieci, korzystają ze wsparcia w formie „klubu NIANIA”, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica. W klubie małoletnie dzieci uczestników objęte są opieką osób z pedagogicznym wykształceniem. KLUB NIANIA pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo –edukacyjną. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia w  oparciu o indywidualne  potrzeby rozwojowe dzieci. Na  bieżąco zakupywane są artykuły żywnościowe dla dzieci oraz niezbędne materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzieci bardzo chętnie spędzają czas w KLUBIE, gdzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności, pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów. W czasie obecności dzieci w KLUBIE uczestnicy projektu realizują kursy zawodowe ( wsparcie towarzyszące). Ponadto w ramach projektu cztery rodziny objęte są wsparciem asystenta rodziny. 4 osoby kontynuują naukę w szkole: 2 osoby w szkole policealnej, 1 osoba w ogólnokształcącej, 1 w gimnazjum. Od września bieżącego roku 1 osoba rozpoczęła naukę w liceum. Część uczestników bierze udział w spotkaniach stosownych grup terapeutycznych. Ponadto do dyspozycji uczestników jest psycholog, który w trakcie indywidualnych konsultacji pomaga uczestnikom uporać się z ich problemami wynikającymi z codziennego funkcjonowania oraz motywuje ich do działania i wprowadzania zmian we własne życie.  Uczestnicy projektu objęci są wieloaspektowym wsparciem pracowników Ośrodka. Osoby zainteresowane kierowane są do wykonywania prac społecznie-użytecznych, które mają na celu rozbudzenie aktywności zawodowej uczestników, prowadzona jest praca socjalna z uczestnikami projektu oraz członkami ich rodzin. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu.

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” zakończyły się kursy zawodowe tj.  „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs handlowiec – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób”, „kurs magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych z napędem silnikowym – 1 osoba”, „kurs kucharz małej gastronomii – 6 osób”, „kurs specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadr – 2 osoby”, „kurs lakiernika samochodowego – 1 osoba”, „kurs na opiekunkę dziecięcą – 1 osoba”, „kurs wizażu i stylizacji paznokci – 1 osoba”, „kurs na opiekuna osoby starszej
i niepełnosprawnej - 4 osoby”, „kurs spawacza metodą TIG i MAG – 3 osoby”, „kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie – 2 osoby”, „kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 osoba”, „ kurs projektowania stron internetowych - 1 osoba”, „kurs ślusarza – 1 osoba”. Każdy kurs zawodowy kończy się egzaminem z wiedzy nabytej w czasie trwania kursu. Nadal trwają: „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs na prawo jazdy kat. B – 6 osób, C -1 osoba, C+E – 1 osoba”. Uczestnicy warsztatów mający pod opieką małoletnie dzieci, korzystają ze wsparcia w formie „klubu NIANIA”, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica. W klubie małoletnie dzieci uczestników objęte są opieką osób z pedagogicznym wykształceniem. KLUB NIANIA pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo –edukacyjną. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia w  oparciu o indywidualne  potrzeby rozwojowe dzieci. Na  bieżąco zakupywane są artykuły żywnościowe dla dzieci oraz niezbędne materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzieci bardzo chętnie spędzają czas w KLUBIE, gdzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności, pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów. W czasie obecności dzieci w KLUBIE uczestnicy projektu realizują kursy zawodowe ( wsparcie towarzyszące). Ponadto w ramach projektu cztery rodziny objęte są wsparciem asystenta rodziny. 4 osoby kontynuują naukę w szkole: 2 osoby w szkole policealnej, 1 osoba w ogólnokształcącej, 1 w gimnazjum. Od września bieżącego roku 1 osoba rozpocznie naukę w liceum. Na przełomie miesiąca września i października 2013r. rozpoczną się warsztaty „szkoła dla rodziców”, których celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, zobrazowanie wychowanie w świetle procesu, a nie przymusu czy obowiązku oraz pogłębienie świadomości i wiedzy na temat własnego stylu wychowania. W warsztatach weźmie udział 30 osób. Część uczestników bierze udział w spotkaniach stosownych grup terapeutycznych. Ponadto do dyspozycji uczestników jest psycholog, który w trakcie indywidualnych konsultacji pomaga uczestnikom uporać się z ich problemami wynikającymi z codziennego funkcjonowania oraz motywuje ich do działania i wprowadzania zmian we własne życie.  Uczestnicy projektu objęci są wieloaspektowym wsparciem pracowników Ośrodka. Osoby zainteresowane kierowane są do wykonywania prac społecznie-użytecznych, które mają na celu rozbudzenie aktywności zawodowej uczestników, prowadzona jest praca socjalna z uczestnikami projektu oraz członkami ich rodzin. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy realizuje projekt systemowy „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica”. W projekcie udział bierze 50 osób głównie w wieku do lat 30. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie  poziomu kompetencji społecznych uczestników. Realizacja projektu pozwala na  ukończenie nie tylko warsztatów motywacyjno-integracyjnych, ale przede wszystkim kursu zawodowego.  Zgodnie z harmonogramem projektu zostały przeprowadzone „warsztaty autoprezentacji”, „warsztaty motywacyjne, „warsztaty zarządzania sobą w czasie i budżetem domowym”. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie integracyjne w formie wyjazdowej w celu wzajemnego poznania się i zintegrowania uczestników. Uczestnicy warsztatów mający pod opieką małoletnie dzieci, korzystają z „klubu NIANIA”, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia w oparciu o indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci. Dzieci chętnie spędzają czas w KLUBIE, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i ogólnorozwojowych, uczą się dobrych nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Zgodnie z harmonogramem projektu rozpoczęły się kursy zawodowe tj. „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs handlowiec – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób”, „kurs magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych z napędem silnikowym – 1 osoba”, „kurs kucharz małej gastronomii – 6 osób”, „kurs specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadr – 2 osoby”, „kurs lakiernika samochodowego – 1 osoba”, „kurs na opiekunkę dziecięcą – 1 osoba”, „kurs wizażu i stylizacji paznokci – 1 osoba”, „kurs na opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej –
3 osoby”, „kurs spawacza metodą TIG i MAG – 3 osoby”, „Kurs ślusarza – 1 osoba”, „kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie – 2 osoby”, „kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 osoba”, „ kurs projektowania stron internetowych – 1 osoba”, „kurs na prawo jazdy kat. B – 6 osób, C -1 osoba, C+E – 1 osoba”. Ponadto w ramach projektu cztery rodziny objęte są wsparciem asystenta rodziny, a cztery osoby kontynuują naukę w szkole: 2 osoby w szkole policealnej, 1 osoba w ogólnokształcącej, 1 w gimnazjum. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

DSC00615DSC00668DSC00712DSC00742DSC00762IMG_0181IMG_0192SAM_0716

 


MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica". Termin realizacji projektu: od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. W projekcie uczestniczy 50 osób, w wieku głównie do 30 lat. Zgodnie
z harmonogramem projektu zostały przeprowadzone indywidualne konsultacje psychologiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie. Konsultacje miały na celu doprecyzowanie indywidualnych potrzeb uczestników oraz ich predyspozycji, a w konsekwencji dobrania właściwych narzędzi pracy. Po konsultacjach zostaną dobrane kursy zawodowe oraz przeprowadzone warsztaty motywacyjno-integracyjne. Głównym celem projektu systemowego jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu. Podobnie jak w ubiegłym roku został utworzony „Klub Niania", w którym odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice są uczestnikami projektu. W ramach projektu cztery rodziny zostaną objęte wsparciem w formie asystenta rodziny

 
Aktualności projektu PDF Drukuj Email

logo640

Lipiec 2014

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie
w miesiącu lipcu 2014r. odbyły się zajęcia:

 

 • integracyjne - przeprowadzone zostały gry i zabawy grupowe, które miały na celu w dalszym ciągu wzmacniać grupę uczestników;
 • sportowe - propagując zdrowy styl życia wśród młodzieży zorganizowano wspólne mecze piłki nożnej, siatkowej oraz odbył się turniej w zbijaka - młodsi vs starsi. W ramach zajęć sportowych uczestnicy pojechali na wycieczkę rowerową do źródeł rzeki Łyny;
 • fotograficzne - rowijające kreatywność młodych osób. Podczas zajęć
  z fotografii uczestnicy projektu uwiecznili na zdjęciach ,,Wakacje w MKIS";
 • muzyczne - odbyło się karaoke pt. ,,Rozśpiewani młodzi!";
 • kosmetyczno-plastyczne - uczestnicy projektu podczas zajęć plastycznych nabywają umiejętności manualne, tym razem malowali sobie na twarzach różne postacie z bajek;
 • czytelnicze - zorganizowano ,,Dzień czytania bajek dla dzieci". Młodzież czytała bajki dzieciom uczęszczającym do świetlicy środowiskowej;
 • kulinarne - robienie kolorowych kanapek z sezonowych warzyw;
 • Festyn rodzinny - młodzież pomagała w przygotowaniach festynu rodzinnego
  w miejscowości Zagrzewo oraz organizacji programu zajęć dla dzieci. Odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci oraz został zorganizowany blok imprez rekreacyjno-sportowych.

 

 

 


 

Czerwiec 2014

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie
w miesiącu czerwcu 2014 r. odbyły się zajęcia:

 • wspinaczkowe – zorganizowano wyjazd do Parku linowego w Olsztynie, zajęcia  miały charakter nauki podstaw metod, technik wspinaczkowych, technik linowych, podstaw asekuracji, zapoznanie się z akcesoriami i sprzętem do wspinania, celem zajęć było rozwijanie zdolności sprawnościowych i aktywności fizycznej wśród młodzieży;
 • sportowe – rozegrano mecz piłki plażowej w celu rozwijania aktywności fizycznej wśród młodzieży;
 • prace porządkowe - odrestaurowanie boiska do piłki siatkowej w celu dbania o estetyczny wygląd swojej miejscowości;
 • gry i zabawy integracyjne - „powiedz mi jak się nazywasz…”, „Gdybym był…to…” i inne w celu wzmacniania integracji grupowej;
 • muzyczne - przygotowanie utworów, które zaprezentowane zostały podczas festynu rodzinnego, zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród młodzieży;
 • manualne - warsztaty z ręcznego wyrabiania ozdób lukrowych, poznawanie nowych możliwości spędzania czasu wolnego oraz poznawanie możliwości przyszłej pracy;
 • kulinarne - przygotowanie przekąsek na festyn rodzinny, rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych wśród młodzieży;
 • warsztaty sztuki filmowej - tworzenie filmu animowanego pt. „Przystanek animacja!”, poznawanie nowości technicznych i możliwości jakie niesie współczesna technologia;
 • warsztaty sztuki Ebru – zajęcia przypominające ,,malowanie na wodzie”, sztuka naturalnego zdobienia papieru lub materiału za pomocą delikatnych rysików i farb pływających na powierzchni wody;
 • Festyn rodzinny – młodzież uczestniczyła w organizacji festynu oraz brała czynny udział w konkurencjach rodzinnych, zajęcia wpłynęły na wzmacnianie więzi rodzinnych oraz nabywanie umiejętności organizacyjnych i współpracy w grupie.

 

DSC03000DSC03015DSC03037DSC03055DSC03178DSC03329DSC03399DSC03427DSC03442

 


Maj 2014

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie
w miesiącu maju 2014 r. odbyły się zajęcia:

 • profilaktyczne - pt. „Mój zawód w przyszłości". Pedagog przeprowadziła z młodymi osobami pogadankę oraz przedstawiła najbardziej aktualne oferty pracy. Miało to na celu zmotywowanie uczestników do podjęcia pracy w przyszłości oraz dalszego kształcenia się.
 • integracyjne – odbyły się gry i zabawy poprawiające współpracę w grupie i relacje między uczestnikami. 
 • sportowe – zorganizowany został mecz piłki nożnej na świeżym powietrzu.
 • plastyczne – zajęcia decoupage, podczas których wykonano wieszak na ubrania dla dzieci uczęszczających do Klubu Niania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .
 • rozrywkowe – turniej w grę Fifa 2014 oraz PES 3. Gra samochodowa „Wyścig”.
 • porządkowe - młodzież wykonywała prace porządkowe w świetlicy przygotowując ją do remontu. Następnie uporządkowali plac wokół świetlicy. Zajęcia te miały na celu motywowanie młodzieży do dbania o mienie miejscowości które zamieszkują oraz podejmowanie działań na rzecz aktywności lokalnej.
 • kulinarne – propagujące zdrowy styl życia. Uczestnicy projektu robili wiosenne sałatki ze świeżych warzyw.
 • fotograficzne - pt. „Zadziwiające zjawiska w mojej miejscowości”.
 • kosmetyczne – wizyta uczestniczek projektu w salonie kosmetycznym. Dziewczyny poznawały pracę kosmetyczki za kulisami oraz nabywały umiejętności związane z tym zawodem.

W dalszym ciągu realizowany jest cykl edukacyjno – zawodowy, uczestnicy projektu biorą czynny udział w kursach zawodowych: magazynier, operator wózków widłowych, operator koparko-ładowarki, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz prawo jazdy kat. B i C.

 

123IMG_0136IMG_0138IMG_0141

 


Kwiecień 2014

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie
w miesiącu kwietniu 2014 r. odbyły się zajęcia:

 • profilaktyczne:  „Miłość Ci wszystko wybaczy- ale czy na pewno wszystko?" Pogadanka, film, zajęcia w grupie. Uświadomienie młodzieży o niebezpieczeństwach czyhających w związkach wirtualnych i realnych.
 • sportowe - piłka nożna. Podnoszenie sprawności fizycznej wśród młodzieży i rozwijanie zainteresowań.

 • fotograficzne - "Nadeszła wiosna". Wyjście w plener. Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród młodzieży.
 • kulinarne - zapiekanki. Rozwijanie zainteresowań kulinarnych wśród młodzieży.
 • plastyczne - wykonywanie pisanek wielkanocnych za pomocą wstążek i jajek styropianowych. Poznawanie nowych technik plastycznych oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród młodzieży.
 • integracyjne - gry i zabawy integracyjne. Poznawanie nowych form spędzania czasu wolnego oraz integracja grupy.
 • warsztaty kosmetyczne z zakresu wizażu - profesjonalny make up. Poznawanie nowych form wykonywania przyszłego zawodu.

W dalszym ciągu realizowany jest cykl edukacyjno - zawodowy KURSY ZAWODOWE. Uczestnicy projektu biorą czynny udział w kursach na prawo jazdy kat. B i C, magazyniera, wózki widłowe, operator koparko-ładowarki, technolog robót budowlanych.

DSC02844DSC02850DSC02861DSC02875DSC02895DSC02904DSC02912DSC02915DSC02962


Marzec 2014

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

ulotka_kursy_zawodowe_MOPSW miesiącu marcu 2014 r. zgodnie z harmonogramem projektu „Decyduję o sobie” rozpoczął się etap III cyklu edukacyjno-zawodowego - kursy zawodowe dla 15 uczestników projektu. W oparciu o diagnozy doradcy zawodowego kursy zawodowe dobrano pod kątem indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników oraz możliwości w odniesieniu do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów organizowane są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne - w lokalnych zakładach pracy, praktyczna nauka jazdy na placu manewrowym. Kursy będą trwać do końca czerwca 2014 roku.

 

Dnia 7 marca 2014 r. odbyło się szkolenie z zakresu Bezpieczeńtswa i Higieny Pracy dla osób rozpoczynających udział w kusrach zawodowych.

 

 

W Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie w miesiącu marcu 2014 r. odbyły się zajęcia:

 • praktyczne: uczestniczki projektu poznawały nowe możliwości w kwestii wyboru przyszłego zawodu i podczas zajęć kosmetycznych uczyły się wykonywania manicure hybrydowego i paznokci metodą żelową.
 • fotograficzne: młodzież wykonywała zdjęcia w swoich miejscowościach. Celem warsztatów było dostrzeżenie przez młode osoby uroków miejsc, w których mieszkają. Zajęcia odbyły się pod hasłem: „Moja super miejscowość”.
 • grupowe: integrujące uczestników poprzez uczestnictwo we wspólnych grach i zabawach: kalambury, bilard, monopol, kaczki, świat i liczby, chińskie posągi, baran.
 • sportowe: odbył się świetlicowy turniej w tenisa stołowego.
 • kulinarne: mające na celu rozwijanie zainteresowań kulinarnych wśród młodzieży. Uczestnicy podczas zajęć robili hamburgery amerykańskie.

DSC02597DSC02732DSC02734DSC02780DSC02784DSC02792DSC02807DSC02829DSC02833DSC02835DSC02837DSC02840


Luty 2014

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W miesiącu lutym 2014 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie” w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie odbyły się zajęcia:

 • plastyczne, podczas których młodzież wykonywała wełniane przedmioty za pomocą techniki filcowania. Z okazji święta zakochanych „Walentynek” wykonywano ozdoby
  w kształcie serc z kolorowego papieru;
 • profilaktyczne pt. „Kiedy powiedzieć STOP ? – alkohol i współczesne imprezy”;
 • sportowe: gra w tenisa stołowego, wyjazd na halę sportowo-widowiskową
  w Nidzicy, na której odbył się mecz siatkówki, wspólna zabawa w grę „Planszowisko”;
 • grupowe, mające na celu aktywne spędzanie wolnego czasu uczestników projektu poprzez grę w kalambury, bilard, monopol i inne zabawy;
 • kulinarne pt. „Zbliża się tłusty czwartek” – pieczenie faworków;

Dnia 6 lutego 2014 r. w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Wietrzychowie podczas ferii zimowych odbyła się „Noc filmowa”. W celu większej integracji grupy przeprowadzono karaoke – uczestnicy projektu wspólnie śpiewali polskie utwory a następnie zorganizowano nocny seans filmowy.

W dwa ostatnie weekendy lutego 2014 r. zgodnie z harmonogramem projektu odbyły się warsztaty pt. „Oszczędzam kasę i czas”. Podczas warsztatów poruszono tematy takie jak: gospodarowanie środkami finansowymi, organizacja czasu wolnego, efektywne zarządzanie własnym czasem, szacunek do czasu, analiza upływu czasu, złe nawyki „złodzieje czasu”, sposoby oszczędzania pieniędzy, planowanie własnego budżetu.

1555417_219740231550967_474236482_n1558590_219740554884268_1530558182_n1898095_219740168217640_667998562_n71617_219257411599249_951917723_nDSC02556DSC02596DSC02618DSC02619DSC02629DSC02648DSC02657DSC02663


Styczeń 2014

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W miesiącu styczniu 2014 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie” w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie odbyły się zajęcia:

 • techniczne na których młodzież wypalała w drewnie obrazy. Zajęcia te miały na celu rozwój zdolności manualnych, wyobraźni i zmysłu artystycznego oraz miały wpłynąć na poczucie estetyki i gustu;
 • historyczne podczas, których młode osoby poznawały historię PRL-u oraz wspólnie grała w grę „Kolejka” pochodzącą z tamtego okresu;
 • integrujące uczestników poprzez uczestnictwo we wspólnych grach i zabawach;
 • kulinarne na których młodzież piekła rogaliki
  z nadzieniem owocowym;
 • plastyczne, podczas których uczestnicy zdobyli przedmioty techniką decoupage;
 • sportowe, które odbyły się na hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy. Uczestnicy mieli możliwość korzystania z siłowni i hali wyposażonej w niezbędny sprzęt. Podczas zajęć odbyły się wspólne mecze piłki nożnej i ręcznej.

W miesiącu lutym 2014 r. zgodnie z harmonogramem projektu planowane są warsztaty pt. „Oszczędzam kasę i czas”.

1656051_219257638265893_1590231850_n1779954_219257338265923_1939884377_n71617_219257411599249_951917723_nDSC02553DSC02554DSC02615DSC02623DSC02624


Grudzień 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W miesiącu grudniu 2013 r. w ramach projektu „Decyduje o sobie” w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie odbyły się zajęcia:

 • Rozwijające zainteresowania plastyczne, na których uczestnicy projektu wykonywali styropianowe ozdoby świąteczne za pomocą cekinów, własnoręczne kartki bożonarodzeniowe, choinki z makaronu;
 • Podczas zajęć kulinarnych młodzież lepiła pierogi z kapustą i grzybami;
 • Teatralne – próby sztuki „Opowieść wigilijna”.

19 grudnia 2013 r. odbyła się wigilia dla uczestników projektu i mieszkańców wsi Wietrzychowa, na której młodzież wraz z dziećmi wystawili sztukę teatralną pt. „Opowieść wigilijna”. Opowiadanie pokazuje głębokie doświadczenie i przemianę skąpca Ebenezera Scrooge’a, zachodzącą w czasie nocy wigilijnej. Jest on samotnikiem, nie lubiącym ludzi, a dbającym jedynie o pomnażanie swojego majątku. W noc wigilijną ukazuje mu się duch Jakuba Marleya – jego zmarłego wspólnika w interesach, cierpiącego pod ciężarem łańcucha win który wykuł sobie za życia. Ta wizyta ma uchronić Scrooge’a przed podobnym losem. Początkowo nieufny, Ebenezer zmienia zdanie pod wpływem kolejnych duchów: Ducha Dawnych Świąt Bożego Narodzenia, Ducha Obecnych Świąt i Ducha Świąt przyszłych. Pokazują one bohaterowi sceny z jego życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Przerażony wizją samotnej śmierci, Scrooge pojmuje beznadziejność takiego trybu życia i nastawienia do innych ludzi, staje się z powrotem szczodrym, serdecznym człowiekiem, jakim był za młodu, przed śmiercią siostry, jedynej jak się zdawało osoby, która kiedykolwiek się o niego troszczyła. Po przedstawieniu spektaklu wszyscy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia oraz wspólnie zasiedli przy wigilijnej wieczerzy.

DSCN1169DSCN1198DSCN2255DSCN2257DSCN2261DSCN2268DSCN2353DSCN2387SAM_1906


Listopad 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W miesiącu listopadzie 2013 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie” w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej odbyły się zajęcia:

 • rękodzieła, podczas których młodzież zdobywała umiejętności praktyczne z zakresu samodzielnego wykonywania ozdób z filcu;
 • techniczne, budowanie drewnianych karmników dla ptaków na zimę;
 • kulinarne, przyrządzanie potrawy meksykańskiej „tortilla”;
 • fotograficzne pt. „Jesień w obiektywie”;
 • profilaktyczne pt. „Przemocy mówię nie !”, na których pedagog poruszyła temat przemocy w rodzinie i w środowisku. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat różnych aspektów i przejawów przemocy ze strony rodziców/opiekunów, rodzeństwa i rówieśników oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dnia 19 listopada 2013 r. podczas uroczystości na zamku w Nidzicy uczestnicy projektu zaprezentowali występ muzyczny. Zespół zagrał dwa utwory w wersji instrumentalnej oraz  piosenkę Stanisława Soyki pt. „Tolerancja”. Skład zespołu: Sylwia Nowicka – śpiew, Martyna Wróbel – śpiew oraz gitara, Marta Sznarbach – gitara, Marta Mrukowska – bongosy, Alicja Kawiecka – bębny.

DSC00513DSC00516DSC02491DSC02492DSC04549DSCN1138DSCN1146DSCN1149DSCN1156


Październik 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

Zgodnie z harmonogramem projektu w październiku 2013 r. przeprowadzone zostały warsztaty pt. „Pracodawca też człowiek”. Na warsztatach młodzi ludzie uczyli się praktycznych sposobów poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych ( pisanie CV oraz listu motywacyjnego ), podwyższania umiejętności prezentowania swoich mocnych stron oraz przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

Od października 2013 r. młodzież uczestnicząca w projekcie uczęszcza na warsztaty samoobrony Krav Maga, które mają na celu rozwijanie zainteresowań sportowych, wzmocnienie pewności siebie oraz naukę technik przydatnych podczas napaści fizycznej.

W miesiącu październiku 2013 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie” w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie i Wietrzychowie odbyły się zajęcia:

 • malowanie farbami na płóciennych torbach, malowanie na szkle, budowanie drewnianych domków z użyciem wypalanych zapałek,  oraz wykonywała plecionek z różnobarwnych żyłek „filofun”, które miały na celu kształtowanie umiejętności manualnych oraz estetycznych;
 • zajęcia profilaktyczne na których młodzież poznała problemy współczesnej etyki takie, jak aborcja oraz „Miłość w sieci a spotkania w realu”, uczestnicy projektu obejrzeli film oraz dyskutowali na ten temat;zajęcia kulinarne na których młode osoby piekły jesienne ciasto jabłecznik;
 • zajęcia rozwijające myślenie logiczne podczas zabawy w Boogle oraz układanie puzzli z 1000 elementów;

 • zajęcia integracyjne, wspólne zabawy.

DSC00480DSC00500DSCN0316DSCN0319DSCN0570DSCN0873DSCN0968DSCN1013DSCN1015DSCN1024DSCN1059DSCN1065DSCN1077DSCN1078DSCN1079DSCN2180DSCN2202DSCN2203


Wrzesień 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

We wrześniu 2013 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie” w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej odbyły się zajęcia:

 • Plastyczne – wykonywanie jesiennego stroika, malowanie na szkle.
 • Fotograficzne pt. „ Uchwyć moment”.
 • Informacyjne z elementami debaty i pracy z tekstem na temat „Eutanazja – problem współczesnej etyki”.
 • Kulinarne – pieczenie ciast.
 • Integracyjne - wspólne zabawy.
 • Techniczne – malowanie świetlicy w Wietrzychowie.
 • Sportowe – mecz piłki nożnej na boisku.

We wrześniu zakończono prace remontowe w budynku świetlicy w Wietrzychowie, polegające na pomalowaniu pomieszczeń i dekorowaniu bawialni dla dzieci.

Ponadto z okazji Dnia Chłopaka obchodzonego 30 września dziewczęta przygotowały małe upominki dla chłopców i zorganizowały im wspólnie spędzony czas. W miesiącu październiku 2013 r. zgodnie z harmonogramem projektu planowany jest udział uczestników w warsztatach pt. „ Pracodawca też człowiek”.
1009836_166401003551557_163388650_n1011639_166400996884891_266174028_n1175322_169501109908213_1464259682_n1185011_169501419908182_380582332_n1234657_166401046884886_1122185088_n1235121_169501266574864_951175183_n1236456_169500669908257_686291570_n1236671_169501393241518_137416546_n1239401_166401023551555_1698807219_n1239870_166400843551573_242263743_n526903_169501066574884_1856909209_n999205_166400963551561_1546785996_n


Sierpień 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W sierpniu 2013 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie” w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej odbyły się:

 • Zajęcia fotograficzne – pt. „Lato w pełni”
 • Zajęcia kulinarne – wspólne pieczenie babeczek
 • Zajęcia sportowe – mecz piłki nożnej
 • Zajęcia integracyjne – ognisko w Zagrzewie z okazji zakończenia wakacji
 • Zajęcia techniczne – malowanie bawialni w świetlicy w Wietrzychowie
Ponadto zgodnie z harmonogramem projektu odbyły się warsztaty pt. „Siła bez agresji – trening zachowań interwencyjnych z elementami samoobrony”, które miały na celu naukę kontroli swoich zachowań i emocji, sztuki samoobrony w sytuacjach napaści fizycznej, odkrywanie pozytywnych stron siły fizycznej, formy zastosowania siły fizycznej, nauka zachowania własnego bezpieczeństwa w sytuacji napaści, nabycie umiejętności asertywnego reagowania na atak werbalny, nabycie umiejętności prowadzenia dialogu, kształtowanie wewnętrznej samodyscypliny.
DSC00285DSC00294DSC00333DSC00390DSC00429DSC00443DSC02210DSC02236DSC02271DSC02298DSC02410DSCN0876


                                                                                                    Lipiec 2013

 
MOPS W NIDZICY INFORMUJE
 

W dniach od 15 do 19 lipca 2013 roku uczestnicy projektu wzięli udział w 5 dniowym obozie przetrwania zorganizowanym w ramach projektu „Decyduję o sobie”. Celem uczestnictwa w obozie była nauka samodzielności, zaradności, troski o innych. Udział w zajęciach dał możliwość nauki odpowiedzialności za innych i za siebie, pozwolił w sposób aktywny nauczyć się współpracy w zespole. Wspólne zajęcia i gry pozwoliły na głębszą integrację grupy i wygenerowanie wspólnych wspomnień, które scaliły grupę. Wieczory młodzież spędzała przy wspólnych ogniskach, grając na gitarze i śpiewając. W trakcie obozu zrealizowano spotkania warsztatowo - treningowe z instruktorami:

 • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA, nauka udzielania pierwszej pomocy: tamowanie krwotoku, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn.
 • PIONIERKA OBOZOWA, samodzielne robienie łóżek, tajniki rozkładania namiotów wojskowych, nauka zasad budowania obozu.
 • SURVIVAL, radzenie sobie w trudnych i nietypowych sytuacjach, budowanie szałasu, rozpalanie ogniska bez użycia zapałek, wykorzystywanie do przetrwania to, co znajdzie się pod ręką, maskowanie się, pokonywanie podmokłych terenów.
 • ZAJĘCIA LINOWE, wiązanie węzłów, zastosowanie splotów lin w pracach obozowych i podczas wędrówki w terenie.
 • ORIENTEERING, posługiwanie się kompasem i czytanie map, ocenianie odległości, nauka orientacji w terenie.
 • SAMOOBRONA, poznanie i ćwiczenie technik obronnych przydatnych  podczas napadu lub w  innych niebezpiecznych sytuacjach.
 • PAINTBALL, gra terenowa ucząca maskowania, podchodzenia przeciwnika, współdziałania w grupie, nauka planowania i strategicznego myślenia oraz szybkiego podejmowania samodzielnych decyzji.
 • ZAJĘCIA INTEGRACYJNO – SPORTOWE: gra w piłkę siatkową, piłkę nożną, zajęcia wodne.

DSC01691DSC01770DSC01849DSC01895DSC01919DSC02216DSC02345DSC02509DSC02541DSC02653DSC02741DSC02787


Czerwiec 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W czerwcu 2013 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie" w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej odbyły się:

 • warsztaty profilaktyczne (handel ludźmi – projekcja filmu, wykład, dyskusja)
 • warsztaty integracyjne (zabawy integracyjne „Ekspedycja”, „Goofi”, „Torpedy”, „Krzyk”, „Papierowa wieża” i inne)
 • zajęcia kulinarne (robienie pizzy)
 • zajęcia muzyczne (gra na gitarze, perkusji, bongosach)
 • zajęcia taneczne (hip-hop, rap, break dance)
 • zajęcia fotograficzne (“Uchwyć moment” – wykonywanie zdjęć przyrody)
 • zajęcia w terenie (gra terenowa w podchody)
 • zabawa grupowa (Quiz Milionerzy)
 • działania na rzecz społeczności lokalnej (remont przystanku autobusowego w Wietrzychowie).

21 czerwca 2013 r. w Młodzieżowym Klubie Integracji w Wietrzychowie zorganizowano dyskotekę integracyjną dla uczestników projektu „Decyduję o sobie” z miejscowości Wietrzychowo i Zagrzewo oraz zaproszonych gości – uczestników projektu „Pomosty” z miejscowości Bolejny. Zgodnie z harmonogramem projektu zakończono realizację etapu III cyklu warsztatów „Decyduję o sobie” – Warsztaty „Tematy Tabu”. Zajęcia trwały 40 godzin dydaktycznych w każdym MKIS. Głównym celem warsztatów było podwyższenie poziomu umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym uczestników projektu.

DSCN0597DSCN0609DSCN0632DSCN0814DSCN1955DSCN2019


                                                                                                       Maj 2013
 
MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W maju 2013 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie" w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej odbyły się:

 • warsztaty integracyjne (zabawy integracyjne „Ekspedycja”, „Lina”, „Tratwa” i inne, zabawy z wykorzystaniem chusty Klanza)
 • warsztaty interakcyjne (zabawy Klausa Vopela - „Awaryjne lądowanie” i inne)
 • warsztaty teatralne (drama – poznanie nowej techniki teatralnej)
 • warsztaty filmowe (montowanie filmu o przemocy „Życie ma się tylko jedno”)
 • zajęcia komputerowe (wykonywanie ulotki informacyjnej o działaniach społecznych)
 • zajęcia literackie (przygotowanie scenariusza do filmu o przemocy w rodzinie)
 • zajęcia muzyczne (gra na gitarze, perkusji, bongosach i innych instrumentach)
 • zajęcia taneczne (hip-hop, rap, break dance)
 • zajęcia sportowe (mecz piłki siatkowej)
 • zajęcia kulinarne (robienie sałatek)
 • działania na rzecz społeczności lokalnej (remont klatki schodowej jednego z bloków w Wietrzychowie i odrestaurowanie placu zabaw w Zagrzewie)

Zgodnie z harmonogramem projektu odbyły się Warsztaty „Tematy Tabu” które miały na celu przekazanie wiedzy z zakresu seksualności człowieka, świadomego macierzyństwa, antykoncepcji, chorób przenoszonych drogą płciową. Program merytoryczny obejmował zagadnienia: relacje z płcią przeciwną, rozwój psychoseksualny, promocja zdrowia seksualnego, „Ja i Ty” – budowanie relacji. Zajęcia przeprowadzono w formie wykładów oraz otwartego dialogu z uczestnikami opartego na aktywnym uczestnictwie. Warsztaty prowadzone będą także w czerwcu.

389997_138967646294893_1466777803_n487564_138969062961418_1590602813_n943086_138972472961077_1085002003_nDSC00175DSC01671DSCN0279DSCN0350DSCN0352DSCN0360


                                                                                                Kwiecień 2013
 
 
    MOPS W NIDZICY INFORMUJE

W miesiącu kwietniu 2013 r. w ramach projektu „Decyduję o sobie" w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej odbyły się:

 • zajęcia manualne – wykonywanie bransoletek z muliny i kwiatów z bibuły,
 • zajęcia interakcyjne – blok zabaw interakcyjnych z chustą Klausa Vopela,
 • zajęcia w plenerze, młodzież wykonywała zdjęcia pt.,,Uchwyć moment",
 • w dalszym ciągu trwają zajęcia muzyczne: nauka gry na perkusji i gitarze oraz tańca hip-hop i Break dance,
 • podczas zajęć profilaktycznych omówiony został temat „Marihuana w moim otoczeniu",
 • w ramach zajęć sportowych odbył się mini turniej w bilarda oraz mecz piłki nożnej na świeżym powietrzu,
 • odbył się cykl spotkań pt. „KRONIKARZE – przyjaźń" podczas, którego uczestnicy projektu wykonywali gazetkę,
 • młodzież w dalszym ciągu uczęszcza na zajęcia, które odbywają się na hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy,

Zgodnie z harmonogramem projektu odbył się Trening Interpersonalny podczas, którego uczestnicy projektu poznawali swoje emocje, mocne i słabe strony, potrzeby oraz prawa osobiste. W maju 2013 roku planowany jest cykl warsztatów pt. „Tematy Tabu".


                                                                                                 Marzec 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W miesiącu marcu 2013 r. zgodnie z harmonogramem projektu „Decyduję o sobie” zorganizowane zostały warsztaty motywacyjno-integracyjne, podczas których uczestnicy projektu brali udział w grach i ćwiczeniach grupowych integrujących ich ze sobą, mających na celu podwyższenie motywacji do uczestnictwa w projekcie oraz stworzenie klimatu otwartości i życzliwości w grupie. W Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie oraz Wietrzychowie w miesiącu marcu 2013 r. odbyły się:

 • Zajęcia muzyczne ( karaoke oraz z grupą gitarową i hip-hopową );
 • Warsztaty profilaktyczne na temat alkoholizmu we współczesnym świecie
 • Zajęcia manualno-plastyczne (zdobienie metodą decoupage, przygotowanie Marzanny na Pierwszy Dzień Wiosny oraz podstawy drzewka integracyjnego, wykonanie pisanek metodą Quilling, malowanie na szkle )
 • Warsztaty kulinarne ( pieczenie ciast dziewczyny kontra chłopcy );
 • Zajęcia sportowe ( wyjazd na basen do Mławy, zajęcia na hali sportowo-widowiskowej w Nidzicy ).

W miesiącu kwietniu 2013 roku planowany jest udział uczestników projektu w „Treningu Interpersonalnym”.

DSC00059DSC00192DSC01437DSC01440DSC01482DSC01486DSC01509DSC01575DSC01610DSC01667DSCN0135DSCN0279DSCN0315DSCN0324DSCN0339


                                                                                                     Luty 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W ramach realizacji projektu „Decyduję o sobie” w miesiącu lutym 2013 roku w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w Zagrzewie oraz Wietrzychowie przeprowadzono zajęcia:

 • wokalne techniką hip-hop, muzyczne z grupą gitarową oraz karaoke, fotograficzne w plenerze „Zima w obiektywie”,
 • kulinarne „Zbliża się tłusty czwartek – pieczenie faworków” oraz „Desery z bitą śmietaną”,
 • profilaktyczne pt.„Dlaczego papierosy szkodzą zdrowiu”,
 • plastyczno-techniczne ( warsztaty z decoupage, wykonywanie kul metodą origami ),
 • rozrywkowe ( wieczór filmowy – oglądanie filmów romantycznych z okazji walentynek ).

23 lutego 2013 roku w ramach zajęć sportowych i integracyjnych w MKIS Zagrzewo odbył się między świetlicowy turniej w tenisa stołowego oraz wspólna zabawa przy ognisku.

W marcu 2013 roku dla uczestników projektu zaplanowano warsztaty motywacyjno-integracyjne podwyższające poziom umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym oraz umiejętności społecznych umożliwiających pełniejszą integrację ze środowiskiem lokalnym.

DSCN0053DSCN0059DSCN0064DSCN0069DSCN0073DSCN0086DSCN0090DSCN0094DSCN0105DSCN0106DSCN0107DSCN0114DSCN0179DSCN0201DSCN0204


                                                                                                 Styczeń 2013

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE


W ramach realizacji projektu „Decyduję o sobie”, którego uczestnikami jest 40 osób w wieku 15-24 lata pochodzących z Zagrzewa i okolic oraz Wietrzychowa i okolic w miesiącu styczniu 2013 roku przeprowadzono konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem. Udzielone poradnictwo umożliwiło opracowanie dla każdej osoby diagnozy oraz Indywidualne Plany Działania w celu dokonania analizy własnych predyspozycji społecznych, zawodowych, preferencji, mocnych i słabych stron, posiadanych zasobów i możliwości uczestników. Po odbytych konsultacjach młodzież zadeklarowała uczestnictwo w kursach zawodowych tj: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej; opiekunka dziecięca; opiekun kolonijny; magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych z napędem silnikowym; kelner-barman; technolog robót budowlanych i wykończeniowych; operator koparko-ładowarki; monter instalacji sanitarnych i gazowych, prawo jazdy kategoria B; prawo jazdy kategoria C+E. Wymienione kursy odbywać się będą od stycznia 2014 roku. Przez cały okres projektu uczestnicy będą realizować Indywidualne Plany Działania oraz kontrakty socjalne.
W miesiącu styczniu 2013 roku zgodnie z harmonogramem projektu przeprowadzono 60 godzin zajęć w każdym z Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej. Na potrzeby realizacji programu zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w Klubach: artykuły papiernicze, 8 aparatów fotograficznych i 2 kamery cyfrowe. 
W celu podwyższenia poziomu umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym pedagog przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dotyczące radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo w ramach zajęć rozegrano turniej w tenisa stołowego. 
25 i 26 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie integracyjne młodzieży z Wietrzychowa i Zagrzewa z młodzieżą z Dobrego Miasta. W ramach zajęć zorganizowano wspólną dyskotekę, grę w podchody oraz pokazy ognia przygotowane przez gości z Dobrego Miasta.

 


                                                                                               Grudzień 2012

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

 

W związku z realizacją projektu „Decyduję o sobie" pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy przeprowadzili rekrutację uczestników w świetlicach znajdujących się w Zagrzewie oraz Wietrzychowie. Uczestnicy projektu w wieku 15-24 lata na początku grudnia zaczęli uczęszczać do Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej, w których zajęcia prowadzone są przez pedagoga. Podczas zajęć młodzież podwyższa swoje kompetencje społeczne oraz poznaje różne formy spędzania wolnego czasu. W okresie przedświątecznym w świetlicach zorganizowano warsztaty kulinarne oraz zajęcia plastyczne, na których wykonywano ozdoby świąteczne. W tym celu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

W miesiącu grudniu każdy uczestnik odbył konsultację z doradcą zawodowym, który uwzględniając możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, potrzeby rynku pracy jak i możliwości systemu edukacyjnego opracował dla każdej osoby diagnozę w celu sprecyzowania zapotrzebowania na kursy zawodowe. Realizacja tego zadania ma pomóc młodzieży w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia.

W celu rozbudzenia w uczestnikach identyfikacji z projektem 22 grudnia 2012r. odbyło się Spotkanie Integracyjne w miejscowości Worliny w hotelu „Masuria". Podczas spotkania odbyły się zajęcia poznawczo-integracyjne prowadzone przez psychologa, których głównym celem była integracja młodzieży oraz podwyższenie ich wiedzy z zakresu spędzania wolnego czasu. Po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy aktywnie spędzali czas wolny w formie korzystania z basenu, sauny, jacuzzi, siłowni, gry w kręgle oraz bilardu. Organizator zapewnił gorące posiłki, warunki do przeprowadzenia zajęć oraz warunki do rekreacji.

P1020175P1020178P1020181P1020184P1020186P1020190

 

 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5,

Tel.(89)625 29 14, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007 -2013,Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5