Witamy w serwisie nidzickiego MOPS
Człowiek Integracji Społecznej - VI Edycja PDF Drukuj Email
piątek, 02 października 2015 07:47

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

ogłasza VI edycję konkursu

o nadanie tytułu

„CZŁOWIEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

a)  aktywną postawę i przedsiębiorczość  w działaniach integrujących  
społeczeństwo ;

b)  aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

c)  przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi 
grupami społecznymi;

d)  wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;

e)  działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
postępowania dla innych osób.

 

 

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie  www.mops.nidzica.pl oraz w  sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

 

Zgłoszenia można dostarczać do 30 października 2015 r. do godz. 15.00

 

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Sali Rycerskiej Zamku w  Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wniosek

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

Człowiek dopiero wtedy jest  w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać”

Kard. Stefan Wyszyński

Danuta Kamińska

Dyrektor

MOPS w Nidzicy

 
Nie jesteś sam PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 września 2015 07:50

„NIE JESTEŚ SAM”

SENIORZY PRZECIW PRZEMOCY

Spot telewizyjny przygotowany przez uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy MOPS w Nidzicy w ramach realizacji projektu „STOP przemocy w rodzinie V”.

Udział wzięli:

Jaworska Maria
Kaczyńska Krystyna
Kołodyński Tadeusz
Noga Krystyna

pozostali uczestnicy DDP

 

Scenariusz:
Uczestnicy DDP

 

Reżyseria i montaż:
Fotostudio Kostowski Mariusz

 

Projekt „STOP przemocy w rodzinie V” współfinansowany jest ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ”

 

 

 


 
Kryteria dochodowe od 01.10.2015r. PDF Drukuj Email
piątek, 25 września 2015 07:48

INFORMACJA W SPRAWIE KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

I ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH OD 01. 10 2015 R.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 29 lipca 2015r. , poz. 1058). Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych (art. 8 ustawy o pomocy społecznej) wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

  • Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2015 r. do świadczeń z pomocy społecznej to:
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł
  • dla osoby w rodzinie – 514,00 zł
  • Podwyższone zostaną niektóre świadczenia i zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi będzie 1.722,00 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą to 606,00 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wyniesie 1.335,00 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się do 604,00 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie do 288,00 zł

 

Dziennik Ustaw

 
STOP PRZEMOCY W RODZINIE V PDF Drukuj Email
wtorek, 22 września 2015 06:36
Miło nam poinformować wszystkich zainteresowanych,że w  ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nidzicy projektu "STOP przemocy  w rodzinie V" kolejne projektowe zadanie odbyło się z sukcesem.
17 września w nidzickiej "jedynce" i "trójce" został przeprowadzony dla gimnazjalistów z ZS Nr 1,2 i 3 program profilaktyczno-ewangelizacyjno-motywacyjny "Znajdź pomysł na siebie". Program obejmował m.in. konkursy, skecze, prezentacje oraz pokaz beat-boxu w wykonaniu jednego z najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie prykONE, a także koncert członków zespołu Full Power Spirit.
Projekt "Znajdź pomysł na siebie" jest skonstruowany w taki sposób, by zaktywizować wszystkich jego uczestników i zachęcić ich do aktywnego przeżywania młodości, w oparciu o wierność wartościom płynącym z Ewangelii i zasadom zawartym w dekalogu.
Program artystyczny podparty jest świadectwami z życia artystów. Zawiera on także elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz ukierunkowany jest na realizację przesłania: STOP PRZEMOCY.
Młodzież była zadowolona, nauczyciele byli zadowoleni i my jesteśmy zadowoleni. A wpisy młodzieży na facebooku jak "Było mega" czy "Ludzie powiadam FPS są znakomici" utwierdzają nas w przekonaniu,że było warto...

info:MOPS w Nidzicy
DSC07938DSC07941DSC07959DSC08024DSC08042stop5
 
Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w okresie zasiłkowym 2015/2016 PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2015 09:36

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W OKRESIE ZASIŁKOWYM  2015/2016

Kwoty świadczeń

Rodzaj świadczenia

Wypłata

Kwota Świadczenia

1

Zasiłek rodzinny

miesięcznie

89,00zł

118,00zł

129,00zł

do ukończenia 5 roku życia

powyżej 5r.ż.do ukończenia 18r.ż.

powyżej 18r.ż. do ukończenia 24r.ż.

Dodatki z tytułu:

 

 

 

 

urodzenia dziecka

jednorazowo

1.000,00zł

 

samotnego wychowywania dziecka

miesięcznie

185,00zł

370,00zł

 

na jedno dziecko jednak nie więcej niż 370,00zł na wszystkie dzieci

kształcenia i rehabilitacji

 

miesięcznie

80,00zł

100,00zł

 

na dziecko do ukończenia 5 r.ż.

na dziecko powyżej 5r.ż

 

wielodzietności

miesięcznie

90,00zł

Na trzecie i każde kolejne dziecko

rozpoczęcia roku szkolnego

jednorazowo

100,00zł

Przysługuje na dziecko rozpoczynające przygotowanie roczne „zerówkę”, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

-na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem

-na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły

miesięcznie

(10 miesięcy w roku)

 

105,00zł

63,00zł

przysługuje na dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej

Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

miesięcznie

400,00zł

 

2

Świadczenie opiekuńcze

 

 

 

 

świadczenie pielęgnacyjne

miesięcznie

1.200,00zł

1.300,00zł

 

w okresie do 31.12.2015r

w okresie od 01.01.2016r.

zasiłek pielęgnacyjny

miesięcznie

153,00zł

 

specjalny zasiłek opiekuńczy

miesięcznie

520,00zł

 

zasiłek dla opiekunów

miesięcznie

520,00zł

 

3

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka(becikowe)

jednorazowo

1.000,00zł

 

4

Fundusz alimentacyjny

miesięcznie

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł
 

Kryteria dochodowe

Rodzaj świadczenia

Kryterium dochodowe-wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobę w rodzinie

1

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

674,00 zł

764,00 zł

na osobę w rodzinie

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

2

Świadczenia opiekuńcze

świadczenie pielęgnacyjne

bez względu na dochód

zasiłek pielęgnacyjny

bez względu na dochód

specjalny zasiłek opiekuńczy

764,00 zł

zasiłek dla opiekuna

bez względu na dochód

3

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

1.922,00 zł

4

Fundusz alimentacyjny

725,00 zł

*kryterium dochodowe netto-dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7