Witamy w serwisie nidzickiego MOPS
eWnioski PDF Drukuj Email
czwartek, 04 lutego 2016 11:36
eWnioski

Od 1 stycznia 2016 mogą Państwo złożyć wybrany wniosek drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.

indeks

Lista wniosków obsługiwanych w module eWnioski.

 
Karta Dużej Rodziny - Petycje PDF Drukuj Email
wtorek, 19 kwietnia 2016 07:57
petycja_-_grafika_podmioty_-_spozywcze1

Szanowni Państwo – Drogie Rodziny – JEST AKCJA


Organizujemy akcję "Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny", w ramach której tworzymy petycję online skierowaną do firm i instytucji, które chcemy pozyskać do ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+.

Teraz zbieramy podpisy pod petycją nr 1 – adresowaną do przedstawicieli branży spożywczej: Biedronka, Auchan, Lidl, POLOMarket, Kaufland, Netto, Dino, InterMarche, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Żabka, ABC, Lewiatan.

Cenny jest każdy podpis! Zachęcamy – podpiszcie się: wszyscy posiadacze Kart – i duzi, i mali, bliscy, np. Rodzice, dziadkowie, znajomi, jak również sympatycy naszego portalu i FB oraz wszyscy, którym zależyna polepszeniu jakości życia rodzin w Polsce.

Jak podpisać? Należy kliknąć w link – wyświetlą się szczegóły:

http://duzarodzina.pl/petycje/

DZIĘKUJEMY! Redakcja Portalu Duzarodzina.pl

 
Polsko- Belgijska wymiana doświadczeń PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:43

Polsko- Belgijska wymiana doświadczeń w MOPS w Nidzicy

14 kwietnia Dyrektor nidzickiego MOPS- Danuta Kamińska gościła w Ośrodku delegację z Belgii oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Belgowie przyjechali do Urzędu w Olsztynie w ramach współpracy związanej z projektem pn. „Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu – współpraca, wymiana informacji, upowszechnianie rozwiązań”. Chcąc zaprezentować działalność województwa pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie z jak najlepszej strony i przedstawić najciekawsze inicjatywy, Urząd Wojewódzki poprosił o reprezentowanie dwie instytucje z całego województwa: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Poproszono, aby Ośrodek zaprezentował działalność prowadzoną w ramach projektu „STOP przemocy w rodzinie”. MOPS w Nidzicy jako jedyny z całej Polski corocznie, bo aż 5 razy otrzymywał dofinansowanie na realizację projektu. Projekt znajdował się zawsze na najwyższych miejscach rankingowych list dofinansowanych projektów w skali kraju.

W ramach projektu podejmowanych było wiele ciekawych i efektywnych inicjatyw, których głównymi celami było:

  • Wsparcie osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych zjawiskiem przemocy.

  • Działalność edukacyjna i profilaktyczna skierowana do mieszkańców gminy Nidzica głównie do dzieci i młodzieży,

  • Promocja prawidłowych wzorców rodziny.

Podczas spotkania z delegacją z Brukseli i pracownikami UW, Dyrektor MOPS przedstawiła główne założenia projektu, jego działania oraz rezultaty, omówiła także inne zadania Ośrodka oraz infrastrukturę socjalną Ośrodka. Belgowie wyjaśnili nam jak „pomoc społeczna” wygląda w Belgii.

Spotkanie Przebiegło w bardzo przyjemnej, otwartej atmosferze. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy wyróżnieni przez władze wojewódzkie i poproszeni o reprezentację województwa. Cieszymy się, że nasza praca jest uznawana i doceniana przez innych. A z Belgami być może jeszcze się zobaczymy…mówi Danuta Kamińska.

20160414_10280220160414_10282120160414_10282220160414_10282420160414_102830(1)20160414_10284020160414_10533120160414_10533220160414_10534520160414_10535920160414_10540220160414_10540420160414_11504920160414_11512920160414_11513520160414_11515220160414_115159DSC_0144DSC_0150DSC_0158

 
informacja PDF Drukuj Email
piątek, 11 marca 2016 11:40

I N F O R M A C J A

Wprowadzony przez rząd programu ,,Rodzina 500 plus” dla mieszkańców Nidzicy realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju, w czerwcu 2016 roku oraz 1 lipca 2016roku świadczenia dla osób uprawnionych zostaną wypłacone od miesiąca kwietnia 2016 roku.

W przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wydłużymy godziny urzędowania Ośrodka

Od dnia 01 kwietnia 2016 do dnia 30 kwietnia 2016 roku pracownicy przyjmować będą wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³º do 17°°

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nidzicy
Danuta Kamińska


 
Rodzina 500+ PDF Drukuj Email
piątek, 26 lutego 2016 09:31

INFORMACJA

w sprawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej od1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze – Program Rodzina 500+

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze, przysługiwać będzie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych. Jednocześnie ustawa warunkuje prawo do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500, 00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800, 00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200, 00 zł.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka będzie przysługiwał tzw. „dodatek wychowawczy” w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde umieszczone w takiej placówce dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Ustawa umożliwia uzyskanie świadczenia wychowawczego także samotnym rodzicom bez względu na to czy zostało ustalone na rzecz dziecka świadczenie alimentacyjne, przy zachowaniu ogólnych kryteriów dochodowych.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli: dziecko pozostaje w związku małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko, członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustawa wprowadza mechanizm, zgodnie, z którym w przypadku, gdy osoba otrzymująca świadczenie na dziecko, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze, w całości lub w części, w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego na terenie gminy Nidzica prowadził będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata będzie następować odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka, złożonego w gminie (MOPS) właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wniosek będzie można złożyć z dniem wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy w Dziale Świadczeń Rodzinnych  lub przez internet za pomocą platformy empatia.mpips.gov.pl (wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu wdrożenia programu, pieniądze zostaną wypłacone wnioskodawcy z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.

W 2016  okres, na który ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczynał się będzie z dniem wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończył 30 września 2017 r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014.

W kolejnych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, do dnia 30 września roku następnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wezwie pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9