Witamy w serwisie nidzickiego MOPS
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 czerwca 2014 07:47

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Z dniem 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny i rozporządzenie określające nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny i jej duplikatu.

Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia składane przez wnioskodawcę składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W Nidzicy sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził z upoważnienia Burmistrza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica. Wniosek o wydanie Karty do pobrania w MOPS Nidzica lub na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny do pobrania również na stronie www.rodzina.gov.pl

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

 

W związku z realizacją rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” informujemy o możliwości przystąpienia do programu partnerów, którzy zainteresowani są podejmowaniem działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary lub świadczone przez nich usługi. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera. Podmioty, które przystąpią do programu i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się, w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
  • Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientami
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji
  • uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nich zniżek dostępna jest i na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rodzina.gov.pl 

Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Wiolettą Reszka – pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 89 52-32-516, pok. 135A ( w godz. 7:30 – 15:30); e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszenia dla firm znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl w zakładce Polityka Społeczna.

 
Informacja o środkach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej PDF Drukuj Email
piątek, 10 października 2014 14:01

 

orzeMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ


PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPLATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl lw zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Ulotka do pobrania

 
V edycja konkursu - Człowiek Integracji Społecznej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 października 2014 08:07

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

ogłasza V edycję konkursu

o nadanie tytułu

„CZŁOWIEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym za:

a)  aktywną postawę i przedsiębiorczość  w działaniach integrujących społeczeństwo ;

b)  aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

c)  przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi;

d)  wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;

e)  działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem postępowania dla innych osób.

 

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie  www.mops.nidzica.pl oraz w  sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 listopada 2014 r. do godz. 15.00

 

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi 21 listopada w Sali Rycerskiej Zamku w  Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

Człowiek dopiero wtedy jest  w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać”

Kard. Stefan Wyszyński

 

Załączniki:

Regulamin konkursu
Wniosek
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Danuta Kamińska

Dyrektor

MOPS w Nidzicy

 
Punkt Konsultacyjny PDF Drukuj Email
środa, 01 października 2014 12:51

UWAGA MIESZKAŃCY

OD CZERWCA FUNKCJONUJE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY  PUNKT KONSULTACYJNY W RAMACH, KTÓREGO MOŻNA UZYSKAĆ NIEODPŁATNIE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ORAZ PORADY PRAWNE ( w sprawach rodzinnych).

RADCA PRAWNY:
W pierwszy i i trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach 10.00-13.00

Zapisy w SEKRETARIACIE osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (89) 625 29 14

PSYCHOLOG:

Cztery razy w miesiącu:

2 razy w godzinach od 8.00 do 16.00

2 razy w godzinach od 12.00 do 20.00

Zapisy osobiście, w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie u Pani Barbary Żelaznej pod  nr tel. (89) 625 29 14

Psycholog: Natalia Kabała


Zapewniamy dyskrecję. Zapraszamy.

 

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w  ramach realizacji projektu „STOP przemocy w rodzinie IV”

 
Konkurs fotograficzny PDF Drukuj Email
wtorek, 09 września 2014 12:29

KONKURS FOTOGRAFICZNY

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  zaprasza do uczestnictwa w konkursie fotograficznych pn. „PRZECIW PRZEMOCY W DZIEŃ I W NOCY”. Celem konkursu jest promocja prawidłowych wzorców rodziny oraz zainteresowanie mieszkańców problemem przemocy.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Nidzica w następujących kategoriach wiekowych:

- 12-16 lat

- 17  lat i więcej

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.

Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 8 października  2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 5 w Nidzicy z dopiskiem: „Przeciw przemocy w dzień i w nocy”.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA dostępne są na stronie www.mops.nidzica.pl oraz w sekretariacie Ośrodka.

 

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „STOP przemocy w rodzinie IV” współfinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ.

Regulamin konkursu(PDF)

Karta zgłoszenia uczestnictwa(DOC)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6