Aktualności

500 plus w 2021 - nowy okres świadczeniowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;

 • od 1 kwietnia 2021 r. – papierowo.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Gdzie składać wniosek o 500 plus?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie).

W przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej wniosek składa on w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

500 plus - kiedy wypłacane?

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

Jak złożyć wniosek o 500 plus przez internet?

Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić przez:

 • kanał bankowości elektronicznej,

 • PUE ZUS.


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2020r wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowana będzie wyłącznie na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców oraz przekazem pocztowym na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania w dniu 20-04-2020r.


KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1876 z póź. zm.) wprowadziła możliwość założenia konta rodzinnego.

Beneficjenci tut. Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji ( w tym opłat za używanie kart w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj:

-świadczenia rodzinne z dodatkami,
-świadczeni wychowawcze 500+,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia z pomocy społecznej.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na konto rodzinne mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń. Konta rodzinne można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce.

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania z różnych form pomocy w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.


Już za chwilę będzie można składać wnioski o „500+”

Od 1 lipca 2019r. program „Rodzina 500+” będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków. Również od 1 lipca 2019r. możliwe będzie składanie online wniosków o świadczenie. Warto pamiętać, że złożenie takiego wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019r. gwarantuje wypłatę świadczenia – z wyrównaniem od lipca – najpóźniej do 31 października. Pierwsze pieniądze mogą trafić do rodziców jeszcze w lipcu.

Składanie wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” online – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS – jest nie tylko proste i wygodne. Złożenie takiego wniosku od razu, czyli od 1 lipca, daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu. Jak pokazuje doświadczenie z poprzednich lat, samorządy sprawnie radzą sobie z obsługą programu, a zniesienie kryterium dochodowego dodatkowo ułatwi całą procedurę.

Jak wyglądają poszczególne terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń?
Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.

Wniosek złożony w listopadzie to wypłata, z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia 2020 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że:

    • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy (2019/2021) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.
      
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+ będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.
      
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.
      
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2019/2020) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.

Wszelkie informacje na temat dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków można uzyskać pod numerem tel. (089) 6252679  lub w siedzibie MOPS w Nidzicy od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.30 do 15.30, pokój nr 1( świadczenia rodzinne) pokój nr 2 ( fundusz alimentacyjny) pokój nr 4 (świadczenia wychowawcze z programu 500+, świadczenia DOBRY START 300+) na parterze, oraz na stronie internetowej www.mops.nidzica.pl . Wnioski o świadczenia  można będzie składać w siedzibie MOPS w Nidzicy na parterze w pokoju nr  1,2 i 4 lub przesyłać  listem poleconym oraz drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego; poprzez system Emp@tia (informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenia Dobry start 300+  za pośrednictwem serwisu internetowego swojego banku (bankowości elektronicznej).

Podstawa prawna:
    • art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 924)
      - Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r.
    • § 28.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
    • art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.).
    • art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 670 ze zm.)


Świadczenie "za życiem"

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.
Komu przysługuje świadczenie?
Matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Gdzie można złożyć wniosek?
W Dziale świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy na parterze budynku przy ul. Kolejowej 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wymagane dokumenty:
    •  wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
    •  zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (wzór można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/)
    • zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234) .
Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
Dodatkowe informacje:
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony się bez rozpoznania.
Przyznanie i wypłata jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna:
    • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 ze zm.);
    • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.);
    • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U z 2016 r. poz. 2234);


OD LIPCA RUSZA NOWY RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, podobnie jak przy świadczeniu „500+”. Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.
Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). Mieszkańcy Gminy Nidzica mogą złożyć wniosek w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Nidzica, przy ul. Kolejowej 5, w godzinach przyjęć interesantów poniedziałek- piątek w godz. 7:30 do 15:30. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie mops.nidzica.pl oraz nidzica-mops.bip-wm.pl.
W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatecznym terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.
Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Nidzica będzie można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Wniosek do pobrania

Załącznik do wniosku


Rozpoczął się czas rozpatrywania wniosków na nowy okres świadczeniowy, pomimo pouczeń w decyzjach o obowiązku informowania o zmianie w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń osoby uprawnione nie wywiązują się z powyższego obowiązku.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy aby nie dochodziło do sytuacji zwrotu pobranych świadczeń przypomina, że w przypadku uzyskania dochodu przez któregokolwiek z członków rodziny należy taki dochód zgłaszać w celu ponownego przeliczenia dochodu rodziny.

Nowe sytuacje i dochody, o których trzeba powiadomić MOPS:

1. zakończenie urlopu wychowawczego i powrót do pracy,

2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (również unijne)

3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ( czyli m. in. podpisanie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło)

4. uzyskanie świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia kompensacyjnego (nauczyciele), a także emerytury lub renty (także rodzinnej i socjalnej)

5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej wznowienie

6.uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia

7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego

8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego przez rolnika/rolniczkę

9. uzyskanie stypendium doktoranckiego.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, świadczenie przestanie przysługiwać od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano nowy dochód ( a więc np. gdy nowy dochód uzyskano w listopadzie 2017r., świadczenie nie będzie przysługiwać od grudnia 2017r ). Zgłaszanie powyższych sytuacji pozwoli uniknąć zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i należnych odsetek.


Okres zasiłkowy 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na zbliżający się okres zasiłkowy 2017/2018 na niżej wymienione świadczenia:

 • świadczenia wychowawcze (500+),

 • fundusz alimentacyjny,

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Jednocześnie informuje, że wnioski na wszystkie ww. świadczenia można składać również drogą elektroniczną m.in. przez: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia do pobrania na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


Zmiany dotyczące wsparcia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Już od 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie zmiany prawa dla opiekunów osoby niepełnosprawnej.

Przepisy wprowadzają możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego dla osób, które były opiekunami osób niepełnosprawnych, po śmierci tych osób. Chodzi o zabezpieczenie osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy.
Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.
Takie zmiany przewiduje podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.
Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny.
Natomiast aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego należy łącznie spełnić następujące warunki:

 • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad która opieka była sprawowana,

 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,

 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat.


Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem przez okres co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.
Zmiany te są bardzo istotne, gdyż opieka nad osobami niepełnosprawnymi spada na ich najbliższych. Często opiekunowie zmuszeni są zrezygnować z pracy, w celu zapewnienia odpowiedniej opieki. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza w przypadkach braku odpowiedniej opieki instytucjonalnej. Oczywistym jest, że opiekunowie po śmierci swoich podopiecznych mogą zostać bez środków do życia, a długa przerwa w pracy bądź nawet brak kwalifikacji zawodowych zdecydowanie utrudnia im powrót na rynek pracy.

Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.


Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Zgodnie z ustawą wsparcie ma być realizowane przez:

 • zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,

 • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,

 • zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

 • zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,

 • zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności,

 • zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej,


Ponadto w przypadku stwierdzenia (zaświadczenie) przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje wsparcie w postaci:

 • zapewnienia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • zapewnienia dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 
Kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę, ich rodziny i rodziny z dzieckiem posiadające zaświadczenie stwierdzające przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, którzy wymagają:

 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

 • zapewnienia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • zapewnienia dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,


Uprawnieni są do poradnictwa, w zakresie:

 • przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

 • wsparcia psychologicznego,

 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.


Poradnictwo to jest koordynowane przez asystenta rodziny na wniosek w/w osób złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Koordynacja polega na:

 • opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,

 • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do określonych podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.


Ustawa zakłada przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego w/w zaświadczenie, w wysokości 4000 zł. Wniosek może złożyć matka, ojciec dziecka, opiekun prawny albo faktyczny dziecka, bez względu na dochód. Wniosek o jego wypłatę może być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przedmiotowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną ( nie stosuje się do opiekuna prawnego albo faktycznego dziecka, a także do osób które przysposobiły dziecko).


Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.